OPIS

V vašem podjetju uvedemo oziroma optimiziramo vse korake kadrovskega letnega cikla ter poskrbimo za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop strateškega HR.

KONTAKT

030 710 001 / 051 349 410
info@hr-life.si

POSTOPEK LETNEGA OCENJEVANJA USPEŠNOSTI

Strokovnjaki HR Life skupaj z vami pregledamo vaše morebitne obstoječe postopke ocenjevanja uspešnosti ter jih po potrebi optimiziramo. V primeru, da še nimate vzpostavljenega sistema letnih razgovorov, vam ga
pomagamo vzpostaviti, upoštevaje vaše potrebe in želje.

Vaše vodje usposobimo in motiviramo za kvalitetno izvedbo letnega ocenjevanja uspešnosti ter jim pomagamo kvalitetno postavljati cilje.

Vsem sodelavcem, ki so vključeni v process letnih razgovorov, pojasnimo, zakaj je pomembno, da k postopku pristopijo resno, in jih motiviramo za ažurno in kvalitetno izvedbo.

Na podlagi pridobljenih podatkov oblikujemo načrt za usposabljanje in izobraževanje v podjetju ter načrt za pripravo ali osvežitev plana nasledstev.
Pomagamo vam oblikovati ali optimizirati postopek nagrajevanja sodelavcev na podlagi dosežene uspešnosti.

V postopek lahko po želji vključimo tudi druga vam pomembna vprašanja ali delno mnenjsko anketo zadovoljstva zaposlenih.

RAZVOJ KADROV IN PLAN NASLEDSTEV (SUCCESSION PLANNING)

Bi radi zagotovili stabilnost poslovanja v primeru, da se kateri od sodelavcev odloči zapustiti podjetje? Želite svoje ključne kadre zadržati v podjetju in podpirati njihove strokovne želje in ambicije?

Delodajalci se dobro zavedajo, da je ob upoštevanju kratkih odpovednih rokov zaposlenih, ki jih zapoveduje slovenska delovnopravna zakonodaja, praktično nemogoče pravočasno najti in zaposliti adekvatno zamenjavo na trgu dela. Ob hkratnem zavedanju pomanjkanja zadostnega števila ustreznih kandidatov na trgu delovne sile ter ob upoštevanju njihovih odpovednih rokov, se zato odločajo za pripravo plana nasledstev z namenom, da zagotovijo nemoteno poslovanje in preprečijo izgubo know- how-a. Kvaliteten plan nasledstev identificira potencialne naslednike za vse ključne pozicije v podjetju.

Hkrati je plan nasledstev del zagotavljanja nemotenega poslovanja (business continuity), saj organizacija z njim identificira nivo izpostavljenosti rizikom na področju zagotavljanja nemotenega poslovanja ter konkretno oceni riziko, da bi posameznik podal odpoved, pripravi plan za zadržanje takega posameznika na ključni poziciji (retention plan), identificira in usposobi njegove naslednike znotraj podjetja ali vnaprej identificira možne eksterne kandidate za zamenjavo posameznika.

Ne veste, kako se lotiti projekta priprave plana nasledstev ali nimate na voljo zadostnih resursov, da bi se lahko posvetili temu projektu? Ekipa HR Life ob upoštevanju vaših internih pravil in usmeritev namesto vas poskrbi za pripravo kvalitetnega in uporabnega plana nasledstev za vašo organizacijo.

SOCIALNI DIALOG, POGAJANJA IN DOGOVORI

Želite dvigniti raven socialnega dialoga oziroma ga sploh vzpostaviti? Imate težave pri pogajanjih s svojimi socialnimi partnerji? Ekipa HR Life vam s svojimi dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na tem področju pomaga vzpostaviti oziroma izboljšati socialni dialog v podjetju. Proaktivno delujemo kot mediator, ki vam pomaga razumeti vaše socialne partnerje, njihove frustracije in pričakovanja ter hkrati kot neodvisna tretja oseba socialnim partnerjem predstavimo realnost njihovih pričakovanj in možne alternative, ob upoštevanju konkretne situacije, v kateri se podjetje nahaja.

Ekipa HR Life vam pomaga pri pogajanjih za podjetniško kolektivno pogodbo, socialni sporazum ali druge dogovore s socialnimi partnerji, poskrbi za skladnost dogovorov z zakonodajo in morebitnimi veljavnimi kolektivnimi pogodbami ter vam pomaga formalnopravno oblikovati besedila dogovorov.

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Ste vedeli, da mora vsak delodajalec skladu z 32. členom ZVZD-1 načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njenega
izvajanja?

Ste vedeli, da je v primeru, da delodajalec, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev ali načina
spremljanja njenega izvajanja, lahko kaznovan z globo kot pravna oseba, kaznovana pa je lahko tudi odgovorna oseba delodajalca?

Ste vedeli, da so stroški, porabljeni za promocijo zdravja, davčno priznani le v primeru, če so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja?

Ekipa HR Life namesto vas pripravi Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu in Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za vaše podjetje. Po posvetu z vsemi deležniki vam glede na razpoložljiva sredstva, zdravstveno oceno tveganja in vaše želje, predlaga nabor sistematičnih ciljanih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev po meri vašega podjetja. Poleg tega vam ekipa HR Life pomaga operativno izvesti posamezne aktivnosti oz. ukrepe.

Aktivnosti iz sklopa promocije zdravja na delovnem mestu in drobne pozornosti delodajalca, lahko zelo pripomorejo k izboljšanju zadovoljstva vaše ekipe, saj z njimi delodajalec kaže, da skrbi za dobro počutje svojih zaposlenih ter da mu ni vseeno. Zadovoljni zaposleni so najboljši glasniki podjetja in pomembno prispevajo k lažjemu zaposlovanju novih sodelavcev ter uveljavljanju blagovne znamke delodajalca.

PRENOVA PLAČNEGA MODELA IN MODELOV NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH

Ustrezno plačilo zaposlenim za njihovo delo je higienik in eden od osnovnih motivov zadovoljstva (ali nezadovoljstva) zaposlenih v podjetju, hkrati pa tudi pogoj za privabljanje novih, kvalificiranih kadrov v podjetje. Zadovoljstvo zaposlenih in s tem njihovih vodij, je torej ključnega pomena za stabilnost in nadaljnji razvoj podjetja. Tako plačni model kot sistemi nagrajevanja zaposlenih v podjetju morajo biti razviti na jasni strategiji podjetja, koga in za kaj dobro plačati, ki jo je potrebno zaposlenim tudi jasno in razumljivo predstaviti.

Plačni sistemi in sistemi nagrajevanja morajo biti hkrati tudi ekonomsko učinkoviti. Strokovnjaki HR Life skupaj z vami pripravimo celovito rešitev za prenovo plačnega modela in / ali modelov nagrajevanja zaposlenih.

Pri pripravi rešitev smo ves čas pozorni na dejanske potrebe podjetja, jasnost, razumljivost in preprostost pripravljenih modelov, vključevanje vseh zaposlenih ter pravičnost in ne nazadnje ekonomsko upravičenost. Seveda poskrbimo tudi za vključenost socialnih partnerjev v vse ključne faze projekta, saj lahko le na ta način zagotovimo njihovo podporo celotnemu projektu.

PRENOVA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST

Je tudi vaša sistemizacija delovnih mest zastarela ali nepopolna, pa nihče v vaši kadrovski ekipi nima časa, da bi se lotil njene prenove?

Sistemizacija delovnih mest je pravno gledano zakonsko zahtevan akt delodajalca, vendar pa je vsebinsko zelo pomemben za razumevanje organiziranosti podjetja. Je eden izmed splošnih aktov delodajalca, ki morajo skladno s 6. odstavkom 10. člena ZDR -1 biti delavcem vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino.

Namen take objave je, da se delavci lahko seznanijo s pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta, kot so: zahtevana in želena znanja, izkušnje, sposobnosti in osebne lastnosti. Sistemizacija določa tudi odgovornosti in pooblastila delavcev, zaposlenih na posameznem delovnem mestu ter je tesno povezana z izjavo varnosti z oceno tveganja. Zahtevnost delovnega mesta ter pogoji dela pa vplivajo tudi na višino plače za posamezno delovno mesto ter dodatke, ki pripadajo zaposlenim na takem delovnem mestu.

Sistemizacija se lahko spreminja deloma ali v celoti, spremembe pa skladno z 10. členom ZDR-1 »potrjujejo« delavski predstavniki. Spremembe celovite sistemizacije delovnih mest se v praksi večinoma dogajajo v primeru večjih reorganizacij v podjetju, kar imajo že v osnovi grenak priokus, saj lahko zavedanje sprememb pri zaposlenih povzroči stisko in skrb, da bo njihovo delovno mesto ukinjeno.

Vendar pa je reorganizacija podjetja in hkrati celovita prenova sistemizacije delovnih mest odlična priložnost za prenovo poslovnih procesov, revizijo opredelitve delovnih mest ter prenovo internih aktov. Urejeni in transparentni dokumenti namreč prinašajo veliko dodano vrednost, saj omogočajo hitro usposabljanje in / ali uvajanje v delo zaposlenih in omogočajo hitrejše in bolj transparentno
uvajanje sprememb.

Ne glede na razlog za spremembo sistemizacije delovnih mest, strokovnjaki HR Life skupaj z vami celovito prenovimo to področje, vključno s pripravo oz. ažuriranjem ocene tveganja, pri čemer imamo v mislih tudi morebitni vpliv na plačni model in sisteme nagrajevanja v podjetju, morebitne optimizacije kadrovskih procesov in orodij.